CHINEES JAPANS RESTAURANT SUKI YAKI

colofon

Chinees Japans Restaurant Suki Yaki
Molenstraat 36
5461JR Veghel